понедельник, 4 марта 2013 г.

Проектирование подстанций с комплектными распределительными установками элегазового исполнения

ПРОЕКТУВАННЯ ПІДСТАНЦІЙ З КОМПЛЕКТНИМИ РОЗПОДІЛЬНИМИ УСТАНОВКАМИ ЕЛЕГАЗОВИМИ НАПРУГОЮ 110 кВ І ВИЩЕ.

ПРАВИЛА

СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-70:2012

Застосування КРУЕ на ПС дає змогу забезпечувати:

надійне і якісне електропостачання споживачів;

відповідність усього комплексу показників ПС сучасному світовому технічному рівню;

високий рівень технологічних процесів і якості будівельно- монтажних робіт;

економічну ефективність, яку обумовлено обсягами капіталовкладень і ресурсів, площею землі, яку використовують під будівництво, зниженням експлуатаційних витрат;

дотримання вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища;

ремонтну здатність обладнання і застосованих конструкцій;

передові методи експлуатації, безпечні та зручні умови праці експлуатаційного персоналу;

зменшення витрат часу на обслуговування обладнання.

Необхідність застосування КРУЕ визначають на підставі техніко-економічного обґрунтування.

Ці Правила встановлюють основні рекомендації до проектування ПС змінного струму з вищою напругою від 110 кВ до 750 кВ із застосуванням КРУЕ, розвивають, доповнюють і деталізують вимоги чинних ПУЕ, ГКД 341.004.001, СОУ-Н ЕЕ 20.178, ГКД 34.20.507, а також чинних будівельних норм і правил та інших нормативних документів, перелік яких наведено в розділі 2.

Ці Правила застосовують у організаціях і підприємствах, які здійснюють проектування, будівництво та експлуатацію електричних підстанцій з КРУЕ.

Дія цих Правил поширюється на нове будівництво, реконструкцію і технічне переоснащення ПС напругою 110 кВ і вище в разі необхідності використання в цих електроустановках КРУЕ із закритою баричною системою.

У цих Правилах розглянуто питання, які не стосуються конкретно проектування ПС із застосуванням КРУЕ, але можуть бути використаніпроектувальником при підготовці матеріалів тендерної документації на постачання КРУЕ, яка може виконуватись за вимогою замовника.

У цих Правилах використано терміни та визначення понять, установлені у Главі 4.2 ПУЕ.-2008: закрита розподільна установка, комплектна розподільна установка, комплектна розподільна установка елегазова, приєднання в електричній розподільній установці (приєднання); у ДСТУ Б В.2.5-38: внутрішня система; у ДСТУ 3429: електрична підстанція, електрична розподільна установка; у ГНД 34.47.503: адсорбент, випробування, експлуатація, елегаз (шестифториста сірка SF6), монтажні роботи, суміш елегазу (суміш).

Нижче подано терміни, вжиті у цих Правилах, та визначення позначених ними понять:

бар'єрний ізолятор

Газонепроникна, механічно стійка перегородка КРУЕ, яку встановлюють для розділення газових відсіків

будівля комплектної розподільної установки елегазової

Будівля ПС, в якій розташовується основне та допоміжне технологічне обладнання КРУЕ (приміщення КРУЕ), а також спеціальні допоміжні приміщення для обслуговування та експлуатації КРУЕ

виробник

Завод-виробник КРУЕ

виток газу

Неконтрольований процес зменшення кількості газу, що використовується в якості ізоляційного середовища, у газовому відсіку КРУЕ

газовий відсік

Герметично закрита частина КРУЕ, що містить один або більше елементів КРУЕ із загальним газовим об'ємом і конструктивними засобами, які призначено для з'єднання із суміжними відсіками

газова схема

Однолінійна схема РУ із застосуванням обладнання КРУЕ, на якій відображено газові відсіки, бар'єрні ізолятори, клапани, пристрої контролю газу та місця їх встановлення. Газова схема містить інформацію про номінальні параметри тиску заповнення газових відсіків та газового обладнання

Комплектна розподільна установка елегазова внутрішньої установки

Комплектна розподільна установка елегазова, призначена для умов експлуатації всередині приміщення

приміщення комплектної розподільної установки елегазової

Приміщення закритої ПС або будівлі КРУЕ, в якому встановлене та експлуатується основне та допоміжне технологічне устаткування КРУЕ

проектувальник

Юридична, або фізична особа (підприємець), яка має ліцензію на відповідний вид діяльності згідно із законодавством або кваліфікаційний сертифікат та буде здійснювати проектування ПС з застосуванням КРУЕ

закрита барична система

Об'єм, що поповнюється лише періодично ручним приєднанням до зовнішнього джерела газу

замовник

Інвестор або інша юридична (фізична) особа, яка за дорученням інвестора видає замовлення на виконання проектно-вишукувальних робіт і на будівництво об'єкта, укладає договори (контракти), контролює хід будівництва, здійснює технічний нагляд, проводить розрахунки

ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цих Правилах використано такі скорочення:

АБ - акумуляторна батарея;

АПВ - автоматичне повторне включення;

АРМ - автоматизоване робоче місце;

АСДТУ - автоматизована система диспетчерського технологічного управління;

АСУ ТП - автоматизована система управління технологічним процесом;

АСОЕ - автоматизована система обліку електроенергії;

ВРУ - відкрита розподільна установка;

ЕМС - електромагнітна сумісність;

ЗН - заземлювальний ніж;

ЗП - заземлювальний пристрій;

ЗПК — загальнопідстанційний пункт керування;

ЗРУ - закрита розподільна установка;

КЗ - коротке замикання;

KJI - кабельна лінія електропередавання;

КОЕ - комерційний облік електроенергії;

КРУ - комплектна розподільна установка;

КРУЕ - комплектна розподільна установка елегазові;

ЛЕП - лінія електропередавання;

ОАПВ - однофазне автоматичне повторне включення;

ОВНС - оцінка впливів на навколишнє середовище;

ОПН - обмежувач перенапруги нелінійний;

ОПНЕ - обмежувач перенапруги нелінійний елегазів;

ПА - протиаварійна автоматика;

ПЛ — повітряна лінія;

ПС - підстанція;

ПУЕ - правила улаштування електроустановок;

РЗА - релейний захист і автоматика;

РУ - розподільна установка;

СЗА - ступінь забруднення атмосфери;

ТН - трансформатор напруги;

ТС - трансформатор струму;

ЧР - частковий розряд;

ШЗ — швидкодійний заземлювач.

ЗМІСТ

Сфера застосування

Нормативні посилання

Терміни та визначення понять

Познаки та скорочення

Виконання проектування підстанцій з комплектними розподільними установками елегазовими. Планування та технологічний процес

Початковий етап проектування

Попереднє визначення конфігурації комплектної розподільної установки елегазової

Розроблення робочої документації

Схеми принципові електричні комплектних розподільних установок елегазових

Загальні вказівки

Схема розміщення компонентів комплектних розподільних установок елегазових

Інформація, яку має надавати замовник і виробник

Оптимізація комплектних розподільних установок елегазових

Координація ізоляції

Характеристика пробою елегазу

Процедура вибору ізоляції

Дії, які можна вжити для досягнення координації ізоляції

Інформація, яку має надавати замовник і виробник

Допоміжне обладнання

Загальні положення

Блокування

Контроль газу

Контроль стану комплектних розподільних установок елегазових

Електромагнітна сумісність

Інформація, яку мають надавати замовник і виробник

Компоновка та конструктивна частина підстанцій з комплектними розподільними установками елегазовими

Загальні вимоги

Будівля і будівельні роботи

Протипожежний захист будівлі та приміщення КРУЕ

Опалення, вентиляція та кондиціонування повітря

Водопостачання та каналізація

Опорні конструкції і доступність

Інформація, яку має надавати замовник і виробник Захист від перенапруг та заземлення

Захист від грозових і внутрішніх перенапруг

Заземлення

Власні потреби підстанцій з комплектними розподільними установками елегазовими

Оперативний струм підстанцій з комплектними розподільними установками елегазовими

Релейний захист елементів підстанцій з комплектними розподільними установками елегазовими

Керування, автоматика, сигналізація підстанцій з комплектними розподільними установками елегазовими

Вимірювання та облік електроенергії

Автоматизовані системи диспетчерського технологічного управління і автоматизовані системи управління технологічними процесами

Діагностика

Інженерно-технічні засоби охорони

Транспортування та зберігання елементів комплектних розподільних установок елегазових

Техніко-економічний аналіз

Транспортування, зберігання та приймання вантажу

Транспортування та зберігання елегазу

Інформація, яку має надавати замовник і виробник

Монтаж комплектних розподільних установок елегазових

Підготовка робочої площадки

Підготовка робочої бригади

Монтаж нового КРУЕ

Розширення комплектних розподільних установок елегазових

Інформація, яку має надавати замовник і виробник

Випробування

Загальні положення

Типові випробування

Приймально-здавальні випробування

Випробування після монтажу на робочому майданчику

Інформація, яку має надавати замовник і виробник

Додаток А Основні компоненти комплектних розподільних установок елегазових

Додаток Б Критерії вибору комплектних розподільних установок елегазових

Додаток В Конфігурація комплектних розподільних установок елегазових

Додаток Г Бібліографія

skydrive logo