вторник, 13 ноября 2012 г.

Пример договора на присоединение к электрическим сетях Облэнерго

Пример договора на присоединение к электрическим сетях ОблэнергоДОГОВІР
про приєднання до електричних мереж ____________________
електроустановок Замовника
м. _____________________________________________ "____ "________________ 20_____ р.
__________________________________  (згідно зі статутними документами скорочена
назва підприємства -_________________________________ ), далі Власник, що має статус
_______________________________________________________________ , що діє на підставі
_____________________________ , в особі ___________________________ , що діє на підставі
довіреності №_________________________________ , з однієї сторони та
______________________ _,               далі               Замовник,               що               має              статус
в особі
________________________________________________________________________ , що діє на підставі______________________________________________________________________
з іншої сторони, далі - Сторони, уклали цей договір на приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж                                                                    Власника (далі - Договір).
При виконанні умов цього Договору, а також вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим Договором, сторони зобов'язуються керуватися чинними нормативно-правовими актами.
1. Предмет Договору
1.1.   Замовник виконує в повному обсязі вимоги технічних умов (ТУ)
________  від _____________________ на підключення власних електроустановок до
електромереж -Власника в термін до "____________ __" ___________  ' 20________ р. на умовах
передбачених цим Договором.
1.2.    Власник здійснює приєднання та підключення електроустановок Замовника до своїх електричних мереж після виконання Замовником технічних умов, проектної документації, оплати вартості підключення, вимог пункту 2.2 (з підпунктами) цього Договору, укладення Замовником договору про постачання електричної енергії та/або договору про купівлю-продаж електричної енергії та у випадках, обумовлених "Правилами користування електричною енергією", договору про спільне використання технологічних електричних мереж або про технічне забезпечення електропостачання й інших передбачених цим Договором вимог.
1.3.    Технічні умови приєднання до електричної мережі є невід'ємним додатком до цього Договору.
1.4.   Прогнозована межа балансової належності електромереж встановлюється
1.5. Клас напруги в точці приєднання визначається напругою на межі балансової належності і буде становити_________________________ , _____________ .
2. Обов'язки сторін
2.1. Сторони зобов'язані у разі необхідності будівництва (що пов'язано із зміною розміру чи призначення земельної ділянки) об'єктів електричних мереж від точки приєднання до межі балансової належності укласти додаткову угоду до цього Договору,
якою визначити взаємні права та обов'язки із проведення правового узгодження трас ліній і майданчиків об'єктів будівництва та відведення земельних ділянок під об'єктами електричних мереж, що підлягають будівництву, із визначенням категорії землі згідно з п. «ж» ст.19 Земельного кодексу України, меж та розмірів земельних ділянок згідно з ДБН В.2.5.-16-99 та мети використання - «будівництво та експлуатація об'єктів енергетики». 2.2. Замовник зобов'язаний:
2.2.1.                                       Виконати______________ вимоги ТУ______ від          
на приєднання електроустановок Замовника до електромереж Власника в повному обсязі і в передбачені терміни.
2.2.2.До підключення усі об'єкти, які будуються, встановлюються згідно з ТУ від точки приєднання до межі балансової належності (п. 1.4 цього Договору), передати у власність Власника з дотриманням вимог, передбачених законодавством України.
2.2.3.    Оплатити вартість наданих Власником послуг з підключення.
2.2.4.    До підключення електроустановки до електричної мережі Власника укласти
договір про постачання електричної енергії, а за необхідності інші договори, передбачені "Правилами користування електричною енергією".
2.2.5. У разі необхідності будівництва об'єктів електричних мереж від точки приєднання до межі балансової належності забезпечити узгодження трас ліній і майданчиків об'єктів будівництва та відведення відповідних земельних ділянок згідно з умовами укладеної додаткової угоди.          
2.3. Власник зобов'язаний підключити електроустановки Замовника до своїх електричних мереж протягом 5 днів після виконання Замовником вимог пункту 2.2 (з підпунктами) цього Договору, прийняття устаткування державною комісією та оформлення акта-допуску електроустановок Замовника в експлуатацію.
3. Порядок розрахунків та оформлення документів
3.1.          Вартість робіт з підключення електроустановок Замовника визначається окремим кошторисом, який розробляється відповідним районом електричних мереж, в мережах якого здійснюється підключення, протягом 5 днів із дня надходження письмової заявки Замовника на виконання робіт з підключення. Погоджений Замовником кошторис стає невід'ємною частиною Договору.
3.2.    Розрахунки за послуги з підключення електроустановок Замовника до
електромереж Власника проводяться Замовником попередньою оплатою, але не пізніше ніж за 5 робочих днів до проведення підключення.
4. Відповідальність сторін
4.1.        Власник несе відповідальність за зміст та обґрунтованість виданих технічних умов, дотримання строків підключення електроустановок Замовника.
4.2.    Замовник несе відповідальність за своєчасне, повне та належне виконання
вимог технічних умов №_______________ від_____________ та п. 2.2 (з підпунктами) цього
Договору, розроблення проектної документації, своєчасне узгодження цієї проектної документації з Власником та усіма зацікавленими сторонами. До виконання п. 2.2.2 Договору підключення Замовника до електричних мереж Власника не здійснюється.
4.3.      Розмір майнової відповідальності однієї із сторін перед іншою встановлюється на рівні фактично завданих збитків від невиконання умов цього Договору.
4.4.      Сторони не відповідають за невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується відповідними документами.


5. Порядок вирішення спорів
5.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом
переговорів                                                              між                                                             сторонами.
У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.
6. Строк дії Договору
6.1.                   Цей__ Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до "           "           20        р.
6.2.    Договір може бути припинений за взаємною згодою сторін, а також внаслідок односторонньої  відмови від Договору будь-якою із сторін, яка про таку відмову зобов'язана письмово попередити іншу сторону не пізніше ніж за 2 місяці до припинення.
6.3.   Договір може бути доповнений чи змінений за письмовою згодою сторін шляхом укладання додаткових угод до Договору, які є його невід'ємною частиною та обов'язкові для виконання сторонами.
                                     7. Інші умови Договору
7.1.    Сторони зобов'язуються письмово своєчасно інформувати одна одну про всі зміни реквізитів викладених в п. 8 Договору.*
7.2.    Цей Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для Замовника та Власника.
7.3.   Договір на приєднання має бути підписанний Замовником протягом
20 календарних днів з дня його отримання. Якщо договір на приєднання не був підписанний Замовником у цей термін, то цей Договір вважається неукладеним, а ТУ недійсними.
8. Місцезнаходження сторін
ВЛАСНИК:                                                                     ЗАМОВНИК:
ідентифікаційний номер паспортні данні