воскресенье, 27 ноября 2011 г.

ПОРЯДОК організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день

image
Название: ПОРЯДОК організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день

Автор: министерство энергетики Украины

Формат: pdf + ocr

Страниц: 40

Издатель: Индустрия
Содержание

Порядок організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про електроенергетику», Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 № 929 (із змінами), Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики Украї­ни від 31.07.96 №28, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.96 за№ 417/1442 (із змінами), Правил технічної експлуатації елек­троустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за№ 1143/13017.
1.2. Цей Порядок установлює процедуру проведення вимірів елек­тричного навантаження суб'єктами електроенергетики і споживачами електричної енергії та складання ними відповідних звітів, які використо­вуються Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» (далі -НЕК «Укренерго») та її регіональними електроенер­гетичними системами (далі - електроенергетична система) для оцінки поточних і довгострокових режимів роботи об'єднаної енергетичної системи України (далі - ОЕС України), планування режимів роботи ОЕС України, дослідження динаміки зростання навантаження та створення розрахункових моделей ОЕС України, на основі яких розробляється схема перспективного розвитку ОЕС України, визначення енергодефіцитних вузлів ОЕС України та планування заходів щодо забезпечення надійного електропостачання тощо.
1.3. Виміри електричних навантажень проводяться двічі на рік у вста­новлені НЕК «Укренерго» характерні режимні дні літнього та зимового періоду (червень, грудень) на електростанціях, підстанціях суб'єктів електроенергетики, інших виробників і постачальників електричної енер­гії, електроустановки яких підключено до ОЕС України (далі - підпри­ємства електроенергетики), та електроустановках споживачів для площа- та більше (незалежно від форм власності та фактичної споживаної по­тужності під час проведення вимірів).
1.4. Порядок поширюється на НЕК «Укренерго», підприємства елект­роенергетики, Державну інспекцію з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (далі - Держенергонагляд) та споживачів (субспоживачів) електричної енергії.
1.5. Результати проведених вимірів активної електричної потужності за режимний день використовуються для прогнозування попиту елект­ричної потужності електропередавальних організацій в розрізі основних груп споживачів, визначення обсягів завдань на розробку протиаварійних заходів - графіків обмеження споживання електричної енергії та потуж­ності, графіків аварійного відключення споживачів електричної енергії, розрахунків граничних величин споживання електричної потужності, що встановлюються споживачам, складання балансів електричної по­тужності й актів екологічної, аварійної та технологічної броні.
1.6. Аналіз даних вимірів фактичної електричної потужності увімкне­них компенсувальних установок (далі - КУ) здійснюється З метою визначення впливу режиму роботи КУ основних груп споживачів на графік реактивного навантаження електропередавальних організацій та на перетікання реактивної електричної енергії між електропереда­вальними організаціями та їх споживачами, залученими до участі в до­бовому регулюванні режимів напруги у мережах електропередавальних організацій.
Результати проведених вимірів реактивних навантажень у режим­ний день використовуються для розрахунків економічних еквівалентів реактивної потужності в точках живлення конкретних споживачів, запровадження економічного стимулювання з метою зменшення пере­тікань реактивної електричної енергії на межі балансової належності електромереж електропередавальних організацій та їх споживачів.
2.1. Під час проведення вимірів електричного навантаження в ре­жимний день необхідно забезпечити мінімізацію виконання планових робіт в електроустановках, що впливають на потокорозподіл в основній електричній мережі ОЕС України, виробництво та споживання елект­ричної енергії. Організація проведення вимірів електричного навантаження в режимний день в НЕК «Укренерго» та на підприємствах електрое­нергетики здійснюється структурними підрозділами, визначеними їх керівниками.
2.2. Проведення вимірів електричного навантаження, як правило, призначаються на третю середу червня та грудня.
2.3. НЕК «Укренерго» не пізніше ніж за місяць до проведення вимірів електричного навантаження сповіщає підприємства електроенергетики та Держенергонагляд про дату проведення вимірів та строки надання результатів вимірів за встановленими цим Порядком формами, а також надає відповідні бланки:
а) енергогенеруючим компаніям та електростанціям, які не входять до їх складу:
протоколи вимірів показників роботи генеруючого обладнання елек­тростанцій за режимний робочий день (додаток 1);
протоколи вимірів рівнів напруги та навантаження трансформаторів і ліній, що відходять від електростанцій за режимний робочий день (додаток 2);
б) електропередавальним організаціям:
протоколи вимірів рівнів напруги та навантаження підстанцій 35 кВ та вище за режимний робочий день
2.4. НЕК «Укренерго» та підприємства електроенергетики організо­вують проведення вимірів погодинного електричного навантаження на власних електростанціях та підстанціях.
2.5. Електропередавальні організації організовують проведення вимі­рів електричного навантаження у споживачів електричної енергії шляхом письмового інформування споживачів про дату та порядок проведення вимірів не пізніше ніж за 15 днів до їх проведення, а також надають їм відповідні бланки:
- протоколів вимірів добового активного електричного навантаження (додаток 4);
- зведених відомостей результатів вимірів активного електричного навантаження (додаток 5);
протоколів вимірів добового споживання та генерації реактивної потужності (додаток 6);
- зведених відомостей результатів вимірів споживання та генерації реактивної потужності (додаток 7);
- протоколів вимірів фактичної реактивної потужності увімкнених компенсувальних установок (додаток 8);
- зведених відомостей результатів вимірів фактичної реактивної потужності увімкнених батарей статичних конденсаторів (додаток 9);
- добових графіків активного та реактивного електричного наван­таження (додаток 10);
- відомостей потужностей компенсувальних установок споживачів (додаток 11) для зимового режимного дня.
2.6. У разі, коли розрахункові засоби обліку електричної енергії споживачів розташовані на об'єктах НЕК «Укренерго» або підприємств електроенергетики, виміри електричного навантаження за цими засоба­ми проводяться персоналом НЕК «Укренерго» або підприємств елект­роенергетики з наступною передачею відповідних протоколів вимірів електропередавальним організаціям та споживачам.
Протоколи вимірів, добові графіки активного та реактивного на­вантаження за режимний день заповнюються споживачами на підставі показань розрахункових засобів обліку. Виміри, зняті за контрольними засобами обліку електричної енергії, не приймаються.
2.7. У разі відсутності розрахункових автоматизованих систем обліку електроенергії або засобів обліку електроенергії зі збереженням інфор­мації в режимний день організовується цілодобове чергування персоналу на власних об'єктах електроенергетичних систем, підприємств електро­енергетики та споживачів для забезпечення погодинних записів показань засобів обліку активної та реактивної електричної енергії за всіма лініями живлення із зазначенням номерів підстанцій, рівнів напруги, показань амперметрів у колах КУ споживачів тощо.
2.8. Споживачі проводять виміри погодинного активного та реак­тивного навантаження в режимний день незалежно від режиму роботи їх електроустановок, виникнення аварійних та інших непередбачених ситуацій, що призвели до зниження електроспоживання, та надають результати вимірів електропередавальній організації не пізніше 10 днів з дня проведення вимірів. Електропередавальна організація здійснює узагальнення інформації виключно за даними вимірів режимного дня.
У разі відхилення добового споживання електричної енергії або споживання активної електричної потужності у години контролю мак­симуму навантаження ОЕС України понад 10 % від даних аналогічного виміру в минулому році споживачі разом із результатами виміру надають письмові пояснення щодо причин відхилення.
2.9. У разі звернення споживача до електропередавальної організації з обґрунтуванням, що в режимний день його фактичне навантаження не відповідало нормальному режиму електроспоживання, електропереда­вальна організація призначає проведення вимірів на іншу узгоджену із споживачем дату.


< /span>