вторник, 20 октября 2009 г.

РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНОГО І МАГНІТНОГО ПОЛІВ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

СОУ-Н ЕЕ 20.179:2008

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНОГО 1 МАГНІТНОГО ПОЛІВ ЛІНІЇЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ.

МЕТОДИКА

Видання офіційне

Державне підприємство «Український науково-дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут «Укрсільснергопроект»

Київ 2008

Перегляд норм впливу електромагнітного поля (ЕМП) на людину у всьому світі почастішав через необхідність об'єктивної оцінки реальної загрози для здоров'я людини і обґрунтування нових норм. Такий підхід обумовлений перш за все економічними міркуваннями, тому що додержання санітарних норм і забезпечення нормованої ширини санітарно-захисних (охоронних) зон ліній електропередавання пов'язані із значними витратами.

З іншого боку, у світі спостерігається тенденція до встановлення норм на нові характеристики ЕМП, яке впливає на здоров'я людей, і перегляд вже встановлених норм у бік їх зменшення (встановлення більш жорстких норм) та впровадження значних коефіцієнтів гігієнічного запасу для врахування можливої появи малодосліджених і достовірно не встановлених механізмів впливу ЕМП на людей.

 

Скачать

вторник, 13 октября 2009 г.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Вишукування, проектування і територіальна діяльність

Вишукування

ІНЖЕНЕРНІ ВИШУКУВАННЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

ДБН А.2.1-1-2008

Ці норми встановлюють основні положення і вимоги до проведення інженерних вишуку-вань для будівництва на території України (нового будівництва, реконструкції існуючих будівель і споруд виробничого та невиробничого призначення, технічного переоснащення діючих підприємств), ліквідації будівель і споруд виробничого та невиробничого призначен-ня, а також для розроблення оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) усіх видів планованого будівництва, техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних проектів, гене­ральних планів розвитку територій, складання земельних кадастрів, інженерного захисту те-риторій, а також перелік спеціалізованих вишукувань (або умовно вишукувальних робіт).

Додаткові вимоги до інженерних вишукувань з урахуванням регіональних і галузевих особливостей об'єктів будівництва установлюються регіональними і галузевими (відомчими) нормативними документами, погодженими в установленому порядку з уповноваженим цен­тральним органом виконавчої влади у сферах будівництва, містобудування та архітектури.

Вимоги цих норм є обов'язковими для юридичних і фізичних осіб (в тому числі й за­рубіжних) - суб'єктів господарської діяльності - незалежно від форм власності, які викону­ють інженерні вишукування на території України чи здійснюють будівельну діяльність згідно з отриманим в установленому законодавством порядку дозволом на її проведення, а також органів виконавчої влади та управління, державного нагляду та експертизи.

Вимоги щодо особливостей інженерних вишукувань для капітального ремонту, рестав­рації нерухомих об'єктів культурної спадщини, консервації та розконсервації об'єктів будівництва, ліквідації наслідків аварій і катастроф, а також щодо інженерних вишукувань, здійснюваних за межами України за рахунок державних інвестицій, встановлюються окреми­ми нормативними документами з урахуванням положень цих норм.

 

Скачать

воскресенье, 4 октября 2009 г.

КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПАУЛИ В. К. Д.т.н., к.э.н., профессор

Передача электрической энергии от генераторов к потребителям является сложным физическим процессом многократного преобразования энергии и требует наличия в процессе этого преобразования различных форм поддержания электрических и магнитных полей, а следовательно, наличия как активной, так и реактивной составляющих мощности передачи (преобразования). Выработка реактивной мощности не требует непосредственного расхода топлива, но ее передача по сети вызывает затраты активной энергии в виде потерь электрической энергии и дополнительно загружают элементы электрической сети, снижая их общую пропускную способность. В связи с этим увеличение выдачи реактивной мощности генераторами с целью доставки ее потребителю нецелесообразно.

Наиболее целесообразна система распре­деленной компенсации реактивной мощ­ности в точках преобразования энергии, вклю­чая объекты потребления электроэнергии. Компенсация реактивной мощности - одно из наиболее эффективных средств рационально­го использования электроэнергии.

Рисунок 1 демонстрирует эффект компен­сации реактивной мощности, осуществленной непосредственно у нагрузки. В первом случае величина полной подводимой (пос­тавляемой из сети) мощности и величина потребляемой энергоприемником мощности равны, во втором случае требуется меньшая величина подводимой мощности, так как ре­активная составляющая скомпенсирована местной установкой.

В большинстве практических случаев про­сматривается техническая и экономическая целесообразность полной или близкой к ней компенсации реактивной мощности с регу­лированием по основному параметру - ре­активной мощности. Такое регулирование, как правило, совпадает с регулированием по напряжению. Возможные источники компен­сации реактивной мощности:

синхронные компенсаторы; синхронные двигатели, работающие в режи­ме перевозбуждения;

косинусные конденсаторы (конденсаторные установки);

статические тиристорные компенсаторы и др.

clip_image002

Выбор и размещение устройств компенса­ции реактивной мощности в электрических сетях производятся исходя из необходимости обеспечения требуемой пропускной способ­ности сети в нормальных и послеаварийных режимах при поддержании необходимых уров­ней напряжения и запасов устойчивости на­грузки потребителей.

Наиболее оптимальное решение - компен­сация реактивной мощности потребителями. Уменьшение потерь активной электроэнер­гии, обусловленных перетоками реактивных мощностей, является реальной эксплуата­ционной технологией энергосбережения в электрических сетях и технологией повышения эффективности использования электро­энергии (мощности) у потребителей.

Эффективное экономическое регулиро­вание реактивной мощности направлено также на обеспечение качества электричес­кой энергии (уровня напряжения) на грани­це: электрическая сеть общего пользова­ния - электрическая сеть (электроустановки) потребителей. Данный параметр - один из главных показателей качества электричес­кой энергии, установленных ГОСТ 13109-97 (Электрическая энергия. Совместимость тех­нических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах энергоснабжения общего назначения). В со­ответствии с данным стандартом отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения со следующими нормами:

нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721-77 и ГОСТ 21128-83 (номинальное напряжение);

нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.

Экономические интересы как сетевых пред­приятий, так и предприятий-потребителей в настоящее время требуют особого внимания к компенсации реактивной мощности пос­редством компенсирующих устройств. Это и надежность электроснабжения потребителей, и надежность электрических сетей и энерго­систем. Компенсация реактивной мощности - одно из наиболее доступных, эффективных и простых способов энергосбережения как для потребителя, так и для электросетевой компа­нии, а также снижения себестоимости выпус­каемой потребителями продукции. Это, в об­щем и целом, и понималось и обеспечивалось, в первую очередь благодаря действовавшим нормативам.

Однако начало перехода электроэнерге­тики России на путь конкурентных рыноч­ных отношений повлекло за собой измене­ние нормативной базы в сфере энергетики. Как показало время, в некоторых случаях это оказалось не совсем оправданно. После отмены приказом Минэнерго России от 10.01.2000 № 2 «Правил пользования элект­рической и тепловой энергией» потребители электрической энергии перестали участво­вать в поддержании коэффициента мощнос­ти и компенсации реактивной мощности на шинах нагрузок (из баланса ЕЭС России вы­пало свыше 50 тыс. МВАр устройств компен­сации реактивной мощности потребителей). Поторопились и отменили важную функцию потребителей электрической энергии в обес­печении устойчивости работы энергосистем за счет поддержания напряжения в узлах и на шинах нагрузок и компенсации реактив­ной мощности далеко до ввода замещающе­го механизма - рыночного!

Достаточно наглядно все вышеуказанные недостатки проявились и привели к аварии в энергосистемах Москвы, Московской и Калуж­ской областей, происшедшей 25 мая 2005 года. Этому, безусловно, способствовало наличие также и ряда других недостатков, но при над­лежащей компенсации реактивной мощности потребителями не было бы снижения напря­жения и перегрузки линий электропередачи и, соответственно, не были бы созданы условия для аварии. Если бы реактивная мощность у потребителей Московской энергосистемы была скомпенсирована, майской аварии 2005 года могло бы и не быть. Скорее всего, ее и не было бы, потому что не было бы такой загрузки реактивной мощностью и, соответс­твенно, дополнительного провиса отключив­шихся линий электропередачи, напряжение в узлах нагрузок было бы выше, генераторы не перегрузились бы из-за форсировки возбуж­дения с целью увеличения выдачи реактивной мощности, так как она не потребовалась бы, а значит, хватило бы времени на загрузку пуска­емого оборудования и т.д.

Промышленные потребители с отме­ной вышеуказанного документа потеряли экономический стимул на обеспечение ими tg ф (cos ф) своей нагрузки в заданных преде­лах. Это привело к:

возрастанию потоков реактивной мощности в линиях электропередачи межсистемных и системообразующих электрических сетей и систем электроснабжения потребителей - распределительных электрических сетей;

возникновению дефицита реактивной мощности в узлах нагрузки и, как следствие, снижению напряжения на шинах нагрузок и подстанций распределительных электрических сетей и снижению запаса статической устойчивости нагрузки по напряжению;

увеличению до предельно допустимых значений токов полной нагрузки линий электропередачи и трансформаторных подстанций и ограничению их пропускной способности по активной мощности из-за необоснованной их загрузки реактивной мощностью.

Возрастание потоков реактивной мощности в системообразующих и распределительных сетях происходит также из-за несоответствия схемнорежимных решений изменениям струк­туры потребления и стихийно складывающему­ся распределению прирастающей нагрузки по системе электроснабжения - распределитель­ной электрической сети без учета потребления реактивной мощности присоединяемыми или наращивающими мощности потребителями электрической энергии. За последнее десяти­летие структура потребления сильно изменилась, доля индуктивной нагрузки возросла, что особенно заметно в городских сетях.

clip_image004Несмотря на то, что на выработку реак­тивной мощности активная мощность, а сле­довательно и топливо, непосредственно не расходуется, ее передача по сети вызывает затраты активной энергии, которые покрыва­ются активной энергией генераторов (за счет дополнительного расхода топлива). Кроме того, передача реактивной мощности загружа­ет электрические сети и установленное в ней оборудование, отнимая некоторую часть их пропускной способности. Негативный резуль­тат от вышеуказанных недостатков проявляет­ся также в следующем:

нарастает число случаев отключения потребителей и увеличиваются размеры отключаемых нагрузок защитами при снижении напряжения во время коротких замыканий в электрических сетях и циклов (режимов) АПВ или АВР в электрических сетях, что говорит о не- достаточной устойчивости нагрузки к внешним возмущениям в связи с отсутствием запаса по напряжению на шинах присоединения;

во многих регионах страны энергосистемы имеют ряд своих энергорайонов с весьма высокой вероятностью введения в действие в максимумы нагрузок графиков аварийного отключения потребителей из-за перегрузки линий электропередачи и трансформаторно- го оборудования подстанций как распределительных электросетевых компаний, так и под- станций единой национальной электрической сети (ЕНЭС), в том числе и необоснованными потоками реактивной мощности;

преждевременный дефицит активной мощности в ряде узлов и в целых регионах из-за существенного роста потерь активной мощности в электрических сетях и предельной загрузки линий электропередачи избыточными потоками реактивной мощности не только ухудшили технико-экономическую эффективность электросетевого бизнеса, но и привели к сдерживанию присоединения новых потребителей или увеличению мощности присоединенных.

Указанные выше обстоятельства также являются одной из причин сдерживания присоединения к действующим системам электроснабжения новых потребителей или препятствуют увеличению присоединенной мощности потребителей, расширяющих производство и наращивающих производс­твенные мощности из-за неоправданной (технически и экономически) дополнитель­ной загруженности линий электропередачи и трансформаторных подстанций и распре­делительных пунктов потоками реактивной мощности, поставляемой потребителям от генераторов электростанций. Как и почему это происходит, наглядно демонстрируют формулы, приведенные на рисунке 2.

По указанным на рисунке 2 причинам уве­личивать реактивную мощность, выдаваемую генераторами (с целью доставки к потреби­телю), нецелесообразно, а производить и вы­давать реактивную мощность нужно именно там, где она больше всего нужна. Практика такого производства широко распростране­на во всем мире и известна под термином «компенсация реактивной мощности». Ком­пенсация реактивной мощности - одно из на­иболее эффективных средств рационально­го использования электроэнергии. При этом необходимо исходить из того, что не сущес­твует задачи поставки реактивной мощности потребителю (за исключением бытовых пот­ребителей - населения). Это демонстрирует схема, приведенная на рисунке 3. clip_image006

В недавнем историческом прошлом при про­ектировании электроэнергетических систем брались реальные значения tg , которые при­нимались: для шин напряжением 6-10 кВ по­нижающих подстанций tg ср = 0,4 (соэф = 0,93), для шин 35, 110 и 220 кВ - соответственно 0,5; 0,55 и 0,6 (соs ф = 0,9; 0,88; 0,86), что действи­тельно так и было, потому что промышленные потребители в то время были обязаны выдер­живать нормативные значения устанавливае­мых соs ф. К тому же до 2000 года действовала система скидок/надбавок к плате за электро­энергию в зависимости от фактического соs ф, что стимулировало потребителей снижать пот­ребление реактивной мощности из энергосис­темы. Поэтому необходимая по техническим соображениям реактивная мощность состав­ляла в то время 0,4-0,6 квар на 1 кВт суммар­ной активной нагрузки.

В современных же условиях для сетей с но­минальным напряжением 35 кВ и выше общее потребление реактивной мощности Qп прибли­женно оценивается в размере 1 кВар на 1 кВт суммарной активной нагрузки РнЕ. При этом доля потерь реактивной мощности составляет 30-50 % в зависимости от характеристик пот­ребителей, числа ступеней трансформации и протяженности сетей.

В связи с этим возникает необходимость установки в энергосистемах дополнитель­ных (в узлах нагрузок или непосредственно у промышленных потребителей) источников ре­активной мощности, которые обеспечили бы компенсацию избыточной реактивной нагруз­ки энергосистем. Вместе с тем удовлетворе­ние баланса реактивной мощности лишь по условиям надежности не отвечает критерию максимальной экономической эффективнос­ти функционирования электроэнергетических систем. Экономически целесообразная мощ­ность компенсирующих устройств, как прави­ло, превышает их мощность, необходимую по техническим ограничениям.

clip_image008

При этом установка устройств компенса­ции реактивной мощности непосредственно у потребителя улучшает технико экономические показатели системы электроснабжения, так как при этом уменьшаются потоки реактивной мощности во всех элементах сети от источ­ников питания до потребителей. Это, в свою очередь, приводит к снижению потерь элект­роэнергии и, следовательно, к уменьшению затрат на их возмещение в структуре баланса, что наглядно демонстрирует приведенный на рисунке 4 пример расчета компенсации реак­тивной мощности.

clip_image009Нормализация напряжения в распредели­тельных сетях - это не только взаимосвязь процессов повышения надежности и соци­ального имиджа электросетевых копаний, но и повышение технико-экономической эффек­тивности бизнеса. Из-за массовости распре­делительных сетей потери в них составляют большую долю суммарных потерь в энергосистемах и ЕЭС России в целом, поэтому даже небольшое снижение потерь дает ощутимый экономический эффект.

Существует перечень действующих доку­ментов, так или иначе регламентирующих со­отношения активной и реактивной мощностей (коэффициент мощности) в различных сетях: «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (РД 34.20.185-94 или СО 153-34.20.185-94), «Методические указания по проектированию развития энергосистем» (СО 153-34.20.118-2003), «Указания по выбору средств регулирования напряжения и компен­сации реактивной мощности при проектирова­нии электроснабжения сельскохозяйственных объектов и электрических сетей сельскохо­зяйственного назначения» (РД 34.20.112 или СО 153-34.20.112). Согласно этим докумен­там для потребителей на напряжении 6-10 кВ коэффициент реактивной мощности должен быть не выше tg ф = 0,4. Мы же сегодня на­блюдаем массово у потребителей tg ф от 0,8 до значений, намного превышающих 1,0.

Поэтому явно назрела задача по нормали­зации потоков реактивной мощности и напря­жения, в которую должны быть вовлечены все субъекты баланса реактивной мощности, и в первую очередь - потребители. Первые шаги в данном направлении благодаря предприня­тым ОАО РАО «ЕЭС России» мерам начина­ют осуществляться - вышло постановление Правительства РФ от 31.08.2006 № 530 «Об утверждении правил розничного рынка элект­роэнергии и мощности и порядка ограничения потребителей». Указанным постановлением утверждены изменения «Правил не дискри­минационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг» (утвержденные ранее постановлением Прави­тельства Российской Федерации от 27 дека­бря 2004 года № 861), согласно которым:

а) потребители услуг - покупатели электрической энергии должны соблюдать значения соотношения потребления активной и реактивной мощности, определенной в договоре в соответствии с порядком, утвержденным Минпромэнерго России;

б) в случае несоблюдения потребителем услуг, установленных договором значений соотношения потребления активной и реактивной мощности, кроме случаев, когда это явилось следствием выполнения диспетчерских команд или распоряжений субъекта оперативно-диспетчерского управления либо осуществлялось по соглашению сторон, он устанавливает и обслуживает устройства, обеспечивающие регулирование реактивной мощности, либо оплачивает услуги по передаче электрической энергии, в том числе в составе конечного тарифа (цены) на электрическую энергию, поставляемую ему по договору электроснабжения, с учетом соответствующего повышающего коэффициента.

в) при участии в регулировании реактивной мощности по согласованию с сетевой организацией при улучшении заданных значений tg ф потребитель оплачивает услуги по передаче электрической энергии, в том числе в составе конечного тарифа (цены) на электрическую энергию, поставляемую ему по договору энергоснабжения с учетом понижающего коэффициента, устанавливаемого в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти по тарифам - ФСТ.

Согласно постановлению разработан и ут­вержден приказом министра промышленнос­ти и энергетики Российской Федерации от 22 февраля 2007 года № 49 «Порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энерго-принимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электричес­кой энергии, применяемых для определения обязательств сторон в договорах об оказании услуг по передаче электрической энергии (до­говорах электроснабжения)» (далее - «Порядокрасчета...»), который 22 марта 2007 года заре­гистрирован Министерством юстиции Российс­кой Федерации (регистрационный № 9134).

«Порядок расчета...» разработан в соот­ветствии с:

а) пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 года № 530 «Об утверждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики»;

б) утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 года № 530 изменениями пункта 14.1 «Правил не дискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861.

«Порядок расчета.» устанавливает требо­вания к расчету значений соотношения пот­ребления активной и реактивной мощности, определяемых при заключении договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии (договоров электроснабжения) в от­ношении потребителей электрической энер­гии, присоединенная мощность которых более 150 кВт (за исключением граждан потребителей, использующих электрическую энергию для бытового потребления, и приравненных к ним в соответствии с нормативными правовы­ми актами в области государственного регули­рования тарифов групп (категорий) потребите­лей (покупателей), в том числе многоквартир­ных домов, садоводческих, огороднических, дачных и прочих некоммерческих объединений граждан).

Согласно «Порядку расчета...» значения соотношения потребления активной и ре­активной мощностей (tg ф) определяются в виде предельных значений коэффициента реактивной мощности, потребляемой в часы больших суточных нагрузок электрической сети, соблюдение которых обеспечивается покупателями электрической энергии (мощ­ности) - потребителями услуг по передаче электрической энергии посредством соблю­дения режимов потребления электрической энергии (мощности) либо использования ус­тройств компенсации реактивной мощности. При этом значение коэффициента реактив­ной мощности, генерируемой в часы малых суточных нагрузок электрической сети, уста­навливается равным нулю. В случае участия потребителя по соглашению с сетевой орга­низацией в регулировании реактивной мощности в часы больших и (или) малых нагру­зок электрической сети, в договоре электро­снабжения определяются также диапазоны значений коэффициентов реактивной мощ­ности, устанавливаемые отдельно для часов больших (tg фб) и/или малых (tg фм) нагрузок электрической сети и применяемые в пери­оды участия потребителя в регулировании реактивной мощности.

Указанные характеристики в соответствии с «Правилами не дискриминационного до­ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», утвержден­ные ранее постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (с изменениями и дополнениями в редакции постановления Правительства РФ от 31.08.2006 № 530 «Об утверждении правил розничного рынка электроэнергии и мощности и порядка ограничения потребите­лей»), определяются:

сетевой организацией для потребителей, присоединенных к сетям напряжением 35 кВ и ниже;

сетевой организацией совместно с соответс­твующим субъектом оперативно-диспетчерско­го управления для потребителей, присоеди­ненных к сетям напряжением выше 35 кВ.

«Порядок расчета.» уточняет, что для потребителей, присоединенных к сетям на­пряжением 220 кВ и выше, а также к сетям 110 кВ (154 кВ) в случаях, когда они оказы­вают существенное влияние на электроэнер­гетические режимы работы энергосистем (энергорайонов, энергоузлов), предельное значение коэффициента реактивной мощнос­ти, потребляемой в часы больших суточных нагрузок электрической сети (tg ф б), а также диапазоны значений реактивной мощности, применяемые в периоды участия потребите­ля в регулировании реактивной мощности, определяют на основе расчетов режимов электрической сети в указанные периоды, выполняемых как для нормальной, так и для ремонтной схем сети.

«Порядок расчета.» устанавливает пре­дельные значения коэффициента реактивной мощности, потребляемой в часы больших су­точных нагрузок электрической сети, для пот­ребителей, присоединенных к сетям напряже­нием ниже 220 кВ (таблица 1).

Потребители должны соблюдать указанные в таблице 1 предельные значения коэффициен­тов реактивной мощности, кроме случаев, ког­да несоблюдение указанных значений явилось следствием выполнения диспетчерских команд или распоряжений субъекта оперативно-дис­петчерского управления либо осуществлялось по соглашению сторон в случае привлечения потребителя к участию в регулировании реак­тивной мощности.

«Порядок расчета.» не содержит значений понижающих и повышающих коэффициентов к стоимости услуг по передаче электрической энергии. Данные коэффициенты определяются в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми федеральным органом испол­нительной власти по тарифам - ФСТ России.

ВЫВОДЫ

1. Уменьшение в распределительных сетях балластных потоков реактивной мощности за счет ее компенсации у потребителя или на конечных подстанциях электросетевых компаний:

позволит (при наличии в энергоузлах тех же объемов активной мощности и той же пропускной способности сетей) снабжать дополнительных потребителей. А это обес­печит в определенной степени прирост потребления активной мощности без увели­чения ее вырабатывания в узле (регионе) или без увеличения ее перетока из других энергосистем;

позволит самому потребителю прирастить свои производственные мощности без увели­чения потребления из сети;

позволит присоединить потребителя там, где ранее было отказано, или там, где компенсация реактивной мощности позволит это сделать;

улучшит техникоэкономическую эффективность систем электроснабжения как электросетевых компаний, так и самих потребителей;

повысит устойчивость электроэнергетических систем, систем электроснабжения и на- грузки потребителей при снижении и провалах напряжения в сети.

2. Снижение в электрических сетях потерь активной мощности, вызванных потоками ре- активной мощности, разгрузка линий электропередачи и трансформаторного оборудования существенно отодвинут момент наступления дефицита электрической энергии, а возможно, даже и не допустят его. Будет поддержан ресурс мощности ЕЭС России до момента ввода новых генерирующих мощностей - процесс, который уже начал широкомасштабно разворачиваться после завершения структурной фазы реформирования отрасли.

clip_image011

Нормативные документы по АРЧМ Украины


НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ НАСТАНОВА
МЕТОДИКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРВИННОГО ТА ВТОРИННОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ТА ПОТУЖНОСТІ НА ЕНЕРГОБЛОКАХ ТЕС (ТЕЦ)
СОУ-Н ЕЕ 04.157:2009
Нормативний документ «Методики і рекомендації щодо організації первинного та вторинного регулювання частоти та потужності на енергоблоках ТЕС (ТЕЦ). Настанова» (далі — Настанова) з урахуванням вимог Об'єднаної енергетичної системи європейських країн (UCTE) до первинного та вторинного регулювання частоти та потужності регламентує:
— методики і рекомендації щодо організації залучення енергоблоків ТЕС і ТЕЦ до первинного, вторинного та третинного регулювання частоти та потужності в Об'єднаній енергетичній системі (ОЕС) України;
— вимоги до технологічного обладнання енергоблоків і режимів їх експлуатації, які впливають на якість регулювання;
— методики і рекомендації щодо організації систем регулювання частоти та потужності енергоблоків з описом їх структури та складових частин;
— вимоги до виконавчих механізмів, на які діють ці системи;
— вимоги до регулюючої арматури основних контурів регулювання;
— вимоги до давачів системи регулювання частоти та потужності;
— вимоги до технічних засобів систем регулювання частоти та потужності;
— вимоги до програмних засобів систем регулювання частоти та потужності.
Скачать
НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ НАСТАНОВА
МЕТОДИКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРВИННОГО ТА ВТОРИННОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ТА ПОТУЖНОСТІ НА ГЕС
СОУ-Н ЕЕ 04.158:2009
Нормативний документ (НД) «Методики і рекомендації щодо організації первинного та вторинного регулювання частоти та потужності на ГЕС. Настанова» (далі — Настанова) регламентує:
— методики і рекомендації щодо організації залучення ГЕС та ГАЕС (далі — ГЕС) до первинного, вторинного та третинного регулювання частоти і потужності в Об'єднаній енергетичній системі (ОЕС) України;
— вимоги до технологічного обладнання гідроагрегатів (далі ГА) і режимів їх експлуатації, які впливають на якість регулювання;
— методики і рекомендації щодо організації систем регулювання потужності ГА з описом їх структури та складових частин;
— вимоги до виконавчих механізмів, на які діють ці системи;
— вимоги до регулюючої арматури основних контурів регулювання;
— вимоги до давачів системи регулювання частоти та потужності;
— вимоги до технічних засобів систем регулювання частоти та потужності;
— вимоги до програмних засобів систем регулювання частоти та потужності.
Скачать
НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ НАСТАНОВА
ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ТА ПОТУЖНОСТІ В ОЕС УКРАЇНИ
СОУ-Н ЕЕ ЯЕК 04.156:2009
Нормативний документ «Основні вимоги щодо регулювання частоти та потужності в ОЕС України. Настанова» (далі - Настанова) стандартизує технічні вимоги до участі в регулюванні частоти та потужності всіх суб'єктів паралельної роботи з Об'єднаною енергетичною системою (ОЕС) України.
Мета та цілі цієї Настанови спрямовані на підвищення надійності, стійкості та ефективності роботи ОЕС України, створення сприятливих умов для інтеграції її до Об'єднання енергосистем європейських країн (UCTE) і розвитку експортного потенціалу електроенергетичної галузі.
Застосування цієї Настанови сприятиме підвищенню якості регулювання частоти та потужності ОЕС України, запобіганню виникнення і розвитку системних аварій, підвищенню якості і надійності електропостачання споживачів.
Скачать

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ НАСТАНОВА
МЕТОДИКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРВИННОГО ТА ВТОРИННОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ТА ПОТУЖНОСТІ НА ЕНЕРГОБЛОКАХ АЕС
СОУ-Н ЕЕ ЯЕК 04.159:2009
Нормативний документ «Методики і рекомендації щодо організації первинного та вторинного регулювання частоти та потужності на енергоблоках АЕС. Настанова» (далі — Настанова) з урахуванням вимог Об'єднаної енергетичної системи Європейських країн (UCTE) до регулювання частоти і потужності регламентує:
- рекомендації до організації залучення енергоблоків АЕС до первинного регулювання частоти в Об'єднаній енергетичній системі (ОЕС) України;
- вимоги до технологічного обладнання енергоблоків і режимів їх експлуатації, які впливають на якість регулювання;
- рекомендації до організації систем регулювання основних технологічних параметрів енергоблоків з описом їх структури;
- вимоги до виконавчих механізмів, на які діють ці системи;
- вимоги до регулюючої арматури основних контурів регулювання;
- вимоги до давачів системи регулювання;
- вимоги до технічних засобів систем регулювання;
- вимоги до програмних засобів систем регулювання частоти та потужності.
Скачать

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ НАСТАНОВА
МЕТОДИКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПЕРЕВІРКИ ГОТОВНОСТІ ТЕС, ГЕС і АЕС ДО УЧАСТІ У РЕГУЛЮВАННІ ЧАСТОТИ ТА ПОТУЖНОСТІ В ОЕС УКРАЇНИ
СОУ-Н ЕЕ ЯЕК 04.160:2009
Створення нормативного документа "Методики і рекомендації щодо перевірки готовності ТЕС, ГЕС і АЕС до участі у регулюванні частоти та потужності в ОЕС України. Настанова" (далі — Настанова) зумовлено відсутністю в Україні такого галузевого нормативного документа та необхідністю гармонізації чинних нормативних документів України з сучасними міжнародними стандартами щодо регулювання частоти і потужності в енергетичному об'єднанні. Додержання вимог цій Настанови спростить і удосконалить визначення фактичного стану систем регулювання енергоблоків ТЕС, АЕС і гідроагрегатів ГЕС та ГАЕС (далі ГЕС) і їх придатності до участі у регулюванні частоти та потужності в Об'єднаній енергетичній системі (ОЕС) України з сучасною якістю.
Цю Настанову розроблено відповідно до законів України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів з організаційних і технічних питань функціонування ОЕС України, міжгалузевих і галузевих нормативних документів.
Скачать